QUISQUE PRAESUMITUR CONSENTIRE IN ID, QUOD UTILITATEM ADFERT

=

Možno predpokladať, že každý bude súhlasiť s tým, čo mu prinesie úžitok


Svet okolo nás je v pohybe a i Vy musíte reagovať na zmenené podmienky alebo ešte lepšie tieto podmienky si sami vopred vytvoriť. Jednou z hlavných špecializácii kancelárie je oblasť korporátneho práva, v rámci ktorého poskytujeme komplexné právne služby zahrňujúce:

 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev, zmeny zapísaných údajov a to aj využívaním zaručeného elektronického podpisu
 • zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenskými a daňovými orgánmi
 • právne poradenstvo pri vnútornom riadení a každodennom fungovaní obchodných spoločností, asistencia pri organizovaní a uskutočňovaní valných zhromaždení obchodných spoločností, príprava a spracovanie stanov či iných vnútorných predpisov spoločnosti
 • právne poradenstvo pri prevodoch obchodných podielov či akcií, zvýšení a znížení základného imania, rozdelení, zlúčení, splynutí obchodných spoločností a zmene právnej formy obchodnej spoločnosti
 • plnenie registračných a oznamovacích povinností
 • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach
 • prípravy dohôd o urovnaní a právny servis v súvislosti so zrušením a zánikom obchodných spoločností a družstiev.

CLARA PACTA, BONI AMICI

=

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov


Právo nás sprevádza na každom kroku, mnohokrát si ani neuvedomujete, že Vaše konanie alebo i nečinnosť sú právne úkony, ktoré znamenajú vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností. Občianske právo tak vytvára právny základ pre veľké množstvo právnych vzťahov, v oblasti ktorých ponúkame komplexné právne poradenstvo, znalosti a skúsenosti. Svojim klientom v oblasti občianskeho práva poskytujeme služby zahrňujúce:

 • závety, listiny o vydedení, dedičské právo a nároky z neho vyplývajúce
 • spisovanie zmlúv
 • riešenie otázok a sporov z vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov, nájomné a podnájomné vzťahy občianskeho práva súvisiace s nehnuteľnosťami, predovšetkým byty a nebytové priestory, bytové právo vrátane problematiky bytových družstiev
 • otázky zodpovednosti za vady a bezdôvodné obohatenie
 • riešenie poistných udalostí
 • zastupovanie klientov v konaniach súvisiacich s občianskym právom

Pri každodennej činnosti fyzické i právnické osoby neraz utrpia škodu. Právo upravuje spôsob a rozsah náhrady škody a umožňuje dosiahnuť náhradu škody súdnou cestou. Našich klientov zastupujeme vo veci uplatnenia nárokov na náhradu škody vrátane nárokov na náhradu škody v trestnom konaní a pri výkone verejnej moci.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti. Právne normy vytvárajú právne prostriedky ochrany pred neoprávnenými zásahmi do dobrej povesti a na odstránenie následkov takýchto neoprávnených zásahov. Našim klientom poskytujeme poradenstvo pri ochrane osobnosti, práv a záujmov z nich vyplývajúcich.

Dlhodobo sa venujeme i spotrebiteľskému právu: ochrane spotrebiteľa, poskytujeme poradenstvo pri uplatňovaní nárokov spotrebiteľov voči dodávateľom, pri uplatňovaní reklamácie, pripravujeme reklamačné poriadky, všeobecné obchodné podmienky a ďalšie dokumenty maloobchodníkom i veľkoobchodníkom, zastupujeme dodávateľov i spotrebiteľov v sporoch.

PACTA SUNT SERVANDA

=

Zmluvy sa majú dodržiavať


Záväzkové vzťahy boli, sú a budú tým, čo tvorí podstatnú časť práce kancelárie. Bez ohľadu na to, či sa príslušný záväzkový vzťah riadi Občianskym alebo Obchodným zákonníkom, dôkladná analýza práv a povinností z neho vyplývajúca je našim základným krokom, na ktorý nadväzuje právna asistencia pri riešení zistených rizík alebo už vzniknutých problémov.

K našej práci patrí samozrejme vypracovanie návrhov zmlúv alebo pripomienkovanie návrhov zmlúv vypracovaných inými, ale aj právne poradenstvo klientom pri správe ich majetku tvoreného súborom peňažných pohľadávok spočívajúce buď v poskytovaní právnych služieb pri „obchodnom“ riešení sporov postúpením príslušnej pohľadávky alebo vo vymáhaní pohľadávok počítajúc predžalobné upomienky, súdne a iné konania na všetkých stupňoch až do fázy právoplatného rozhodnutia a exekúcie, resp. vymáhaní pohľadávok v rámci konkurzu na majetok príslušného dlžníka. asistencia pri organizovaní a uskutočňovaní valných zhromaždení obchodných spoločností, príprava a spracovanie stanov či iných vnútorných predpisov spoločnosti.

NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET

=

Nikto nemôže previesť na iného viac práv, ako sám má


Problematika realít je jednou zo špecializácii našej kancelárie, poskytujeme právny servis v oblasti realít pri fyzické i právnické osoby. K základným úkonom, pri ktorých svojim klientom asistujeme, patria:

 • prevody nehnuteľností, autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti
 • nájomné zmluvy
 • zriaďovanie záložných či iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • vklady nehnuteľností do majetku obchodných spoločností
 • prevody bytov
 • development, príprava zmlúv na predaj bytov a nebytových priestorov v rámci developerských projektov
 • vyporiadanie vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností
 • spracovanie prehlásenie vlastníka alebo zmluvy o výstavbe
 • bytové právo, riešenie právnych problémov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či plnenie rozmanitých správnych povinností spojených s vlastníctvom nehnuteľností

Klientom poskytujeme poradenstvo pri aplikácii predpisov pamiatkovej starostlivosti a ochrany životného prostredia, v katastrálnom či stavebnom konaní ako aj služby advokátskej úschovy kúpnej ceny, máme rozsiahle skúsenosti s riešením vlastníckych vzťahov a s právnymi spory o reštitučné nároky.

ABSOLVERE NOCENTEM SATIUS EST QUAM CONDEMNARE INNOCENTEM

=

Lepšie je oslobodiť vinníka, ako odsúdiť nevinného


Trestné právo ako jedno z odvetví verejného práva, ktoré sa zaoberá trestnými činmi a sankciami za ich spáchanie, patrí vo svojej podstate k najzávažnejším a najzložitejším oblastiam právnej pomoci. Svojim klientom ponúkame vedomosti a dlhodobé skúsenosti, ktoré im v oblasti trestného práva pomôžu, vždy hľadáme najlepšie riešenie trestného konania pre klienta a našim heslom je: Klientov nikdy nesúdime, ale ich obhajujeme. Zastupujeme osoby (podozrivý, obvinený, obžalovaný, odsúdený a poškodený) vo všetkých štádiách trestného konania vrátane priestupkového konania. Právnici našej kancelárie pomáhajú fyzickým osobám, voči ktorým je vedené trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, pri výsluchoch a iných vyšetrovacích úkonoch a snažia sa zaistiť, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy postupovali riadne a rešpektovali zásadu prezumpcie neviny, ako i všetky práva, ktorí im patria až do nadobudnutia právoplatnosti prípadného odsudzujúceho rozsudku.

Poskytujeme právne služby pri príprave trestnej obhajoby, zastupujeme klientov pri súdnych konaniach a asistujeme pri spisovaní trestných oznámení, spracovaní riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov. Osobám, voči ktorým bolo vedené trestné konanie neoprávnene, poskytujeme poradenstvo za účelom dosiahnutia morálnej i finančnej nápravy škôd spôsobených neodôvodneným trestným konaním. Fyzickým i právnickým osobám vystupujúcim v procesnom postavení poškodeného poskytujeme právne služby súvisiace s vymáhaním škody v rámci príslušného trestného konania alebo v samostatnom občianskoprávnom konaní.

LABOR EST ETIAM IPSA VOLUPTAS

=

Aj práca je pôžitok


Pracovnoprávne vzťahy sú špecifické, sú ovplyvnené emóciami a silným osobným záujmom strán, zároveň sú však dynamické a podliehajú zmenám. Svojim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. K bežným úkonom našej kancelárie z oblasti pracovného práva patrí:

 • vypracovanie štandardných i neštandardných pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale i rôznych typov manažérskych zmlúv vedúcich pracovníkov, členov štatutárnych a dozorných orgánov, uzatváranie dohôd o rozviazaní pracovného pomeru
 • tvorba pracovných poriadkov a vnútorných predpisov
 • riešenie pracovnoprávnych sporov
 • riešenie otázok náhrady škody
 • riešenie otázok sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a pod.

Poskytujeme poradenstvo i k pracovnému právu presahujúcemu hranice Slovenskej republiky, či už v súvislosti s pracovnými, resp. obdobnými zmluvami podliehajúcimi inému právnemu režimu ako slovenskému právu alebo v súvislosti s pracovným pôsobením cudzích štátnych príslušníkov v Slovenskej republike.

Naša kancelária poskytuje poradenstvo pri ochrane pred konkurenčným konaním zamestnancov, ochrane know-how a ochrane pred diskrimináciou, zabezpečí prechod, resp. outsourcing zamestnancov, ale aj zastupovanie v konaní pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi.

MAXIMA DEBETUR PUERO REVERENTIA

=

Dieťaťu dlhujeme najvyššiu úctu


Rodinné právo je oblasťou práva upravujúcou práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, manželmi a ďalšími členmi rodiny. Riešenie rodinných vecí znamená pohybovať sa na tenkom ľade citových vzťahov, pre dotknutých účastníkov je často citovo a finančne vyčerpajúce a práve z dôvodov vysokého emočného vypätia, finančných rizík ale i zachovania rodinných väzieb je dobré využiť právne zastupovanie v oblasti rodinného práva, v rámci ktorého poskytujeme služby najmä v oblasti:

 • rozvodov, neplatnosti manželstva
 • zrušenia a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie do osobnej, resp. striedavej starostlivosti, výživné a úprava styku)
 • určovanie rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva alebo zapretie otcovstva
 • schvaľovanie úkonov za maloletých

Našich klientov zastupujeme vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine, vypracujeme pre nich návrhy na začatie konania, odvolania a iné podania, vypracujeme alebo skontrolujeme pre nich rodičovské dohody.

AUDIATUR ET ALTERA PARSA

=

Nech je vypočutá i druhá strana


Kancelária poskytuje komplexné právne služby i v rámci civilného konania. Aj keď pri svojej práci kladieme dôraz na predchádzanie sporov, ani najkvalitnejšia právna dokumentácia vznik sporu úplne nemôže vylúčiť. Máme praktické skúsenosti s vypracovaním podkladov potrebných pre podanie návrhov na príslušné súdy a so zastupovaním klientov vo všetkých oblastiach práva pred všetkými súdnymi inštanciami Slovenskej republiky. Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť v plnom rozsahu ochranu záujmov klientov a sme schopní procesne zastupovať našich klientov tak v nesporovej agende, ako aj v sporoch pred príslušnými orgánmi. Naše služby zahrňujú všetky aspekty civilného konania od začiatočného štádiu sporu, v ktorom analyzujeme fakty, dôkazy a zásadné právne otázky vrátane analýzy oprávnenosti nároku klienta a prípadných rizikových otázok, cez plánovanie vedenia sporu vrátane procesnej taktiky až po reálne zastupovanie pred rozhodcovskými a súdnymi orgánmi všetkých stupňov, vrátane zastupovania v rámci odvolacieho a dovolacieho konania a konania pred Ústavným súdom. Naša prax nevyníma ani prípravu celej dokumentácie vrátane žalôb, vyjadrení, návrhov na predbežné opatrenia a zabezpečenia dôkazov, riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Zároveň poskytujeme komplexný právny servis pri mimosúdnom riešení sporov, vrátane prípravy dohôd o urovnaní a všetkých súvisiacich dokumentov a súdnych zmierov a pri vymáhaní súdnych a iných vykonateľných rozhodnutí vrátane zabezpečenia súdneho exekútora a komunikácie s ním.

NULLA POTENTIA SUPRA LEGES ESSE DEBET

=

Nijaká moc sa nesmie stavať nad zákony


Správne právo je obsiahlym odvetvím verejného práva, ktorého základným poslaním je zabezpečovať ochranu verejného záujmu a v prípade nevyhnutnosti ochranu práv, právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj plnenie ich povinností. Vyznať sa v širokom spektre správneho práva a v labyrinte správnych orgánov a ich postupov je pre laika takmer nemožné. Medzi štandardné služby, ktoré poskytuje naša kancelária, patrí poskytovanie súčinnosti a právnych služieb vo všetkých oblastiach verejného práva. Pre našich klientov vybavujeme všetky právne záležitosti vo vzťahu k orgánom verejnej správy, najmä pripravujeme správne podania, asistujeme im pri jednaniach so správnymi orgánmi a zastupujeme ich pri týchto jednaniach v rámci širokého spektra správnych konaní, akými sú napr. konania o udelenie súhlasov štátnych orgánov a povolení potrebných v rámci výkonu podnikateľských aktivít, konania o udelenie rôznych druhov licencií, stavebné konania, daňové a colné konania a pod. V prípadoch, keď existuje odôvodnená pochybnosť o správnosti postupov správnych orgánov, zastupujeme klientov pri preskúmavaní zákonností postupov správnych orgánov a správnych rozhodnutí v správnom súdnictve.

QUISQUE PRAESUMITUR CONSENTIRE IN ID, QUOD UTILITATEM ADFERT

=

QUISQUE PRAESUMITUR CONSENTIRE IN ID, QUOD UTILITATEM ADFERT


 • Naša advokátska kancelária je oprávnená na zápis do RPVS.


Povinnosť byť zapísaný v RPVS majú:

 • Všetky spoločnosti, ktoré chcú obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100.000,- eur alebo v prípade opakovaného plnenia 250.000,- eur.
 • Tiež zdravotné poisťovne, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, držitelia banského oprávnenia a povolenia v zmysle zákona o energetike a tiež osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky a mýta (ak spĺňajú uvedený finančný limit).
alt alt alt