JUDr. Ján Hudzík

Vzdelanie


Akadémia PZ Bratislava /1998/: titul magister

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice /2007/ : titul magister

Profesionálna kariéra


JUDr. Ján Hudzík je zakladajúcim partnerom Advokátskej kancelárie Hudzík & Partners s.r.o.. Pred založením advokátskej kancelárie pôsobil v advokátskej kancelárii JUDr. Maroša Zimu v Kežmarku. Pred vstupom do advokácie pôsobil 15 rokov ako vyšetrovateľ OR PZ v Poprade a v Kežmarku.

Prioritné oblasti zamerania


Obchodné právo a občianske právo: V rámci obchodného práva sa JUDr. Ján Hudzík zameriava na poskytovanie služieb v oblasti korporátneho práva a záväzkového práva. V občianskom práve sa zameriava na bytové právo, vecné práva a hlavnou prioritou je oblasť ochrany osobnosti, náhrady škody na zdraví spôsobenej pri dopravných nehodách a trestnými činmi, poskytovanie právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako aj pacientom pri ochrane ich osobnostných práv.

Správne právo: Poskytovanie právnych služieb klientom pred orgánmi štátnej správy (daňové, colné úrady), vypracovanie žalôb na preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov, poskytovanie komplexných právnych služieb pri uplatňovaní škody spôsobenej pri výkone verejnej moci (štátom alebo obcou). Poskytovanie právnych služieb mestám a obciam v rámci výkonu ich kompetencii.

Trestné právo: Poskytovanie komplexných právnych služieb subjektom trestného konania či už v postavení obvineného alebo v postavení poškodeného. JUDr. Ján Hudzík sa v rámci tejto oblasti zameriava najmä na ekonomickú trestnú činnosť, drogovú trestnú činnosť a trestnú činnosť súvisiacu s dopravnými nehodami.

Členstvo v profesijných združeniach


Slovenská advokátska komora

Číslo licencie : 5400

Mgr. Martin Čopko

Pracovné skúsenosti


Advokátsky koncipient
9/2015 – 2/2017, advokátska kancelária: JUDr. Radko Timkanič, Jakobyho 19, 040 01 Košice

Advokátsky koncipient
11/2012 - 8/2015, advokátska kancelária: JUDr. Peter Čopko, Hrnčiarska 5, 040 01 Košice

Asistent v advokátskej kancelárii
7/2009 – 10/2012, advokátska kancelária: JUDr. Peter Čopko, Hrnčiarska 5, 040 01 Košice


Jazykové znalosti


Anglický jazyk - mierne pokročilý
Ruský jazyk - začiatočník

Zameranie


Oblasť : obchodné právo, pracovné právo, občianske právo zahrňujúca najmä :
  • vypracovanie vyjadrení, stanovísk, právnych rozborov
  • vypracovanie návrhov zmlúv : kúpnych, nájomných, sprostredkovateľských, darovacích, zmlúv o pôžičke
  • vypracovanie návrhov na zápis, zmeny zápisu do obchodného registra, návrhov na vklad práv do katastra nehnuteľností
  • príprava, posudzovanie, pripomienkovanie a kontrola právnych dokumentov
  • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi
Mgr. Ľuboš Farkaš

Vzdelanie


Právo:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2002-2007
Titul magister

Archívnictvo - história:
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove 1991-1996
Titul magister

Zameranie


V rámci kancelárie ako spolupracovník sa zameriava na otázky správy registratúry, kompletnej likvidácii obchodných spoločností, správy bytového fondu, kolektívneho vyjednávania.

Jazykové znalosti


Komunikácia v slovenskom, poľskom, anglickom, českom a ruskom jazyku.
Mgr. Zuzana Havrilčáková

Vzdelanie


Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila s vyznamenaním v roku 2014 promóciou, kde jej zároveň bola udelená Cena dekanky Právnickej fakulty UPJŠ za dosiahnuté vynikajúce študijné výsledky.

Kariéra


Od septembra 2014 pracovala na Notárskom úrade JUDr. Jána Hamaru v Poprade v pozícii notárskej koncipientky.

Od februára 2015 pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Hudzík & Partners s.r.o.. Aktívne ovláda anglický jazyk.
Slávka Hudzíková Asistent
alt alt alt