JUDr. Ján Hudzík

Vzdelanie


Akadémia PZ Bratislava /1998/: titul magister

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice /2007/ : titul magister

Profesionálna kariéra


JUDr. Ján Hudzík je zakladajúcim partnerom Advokátskej kancelárie Hudzík & Partners s.r.o.. Pred založením advokátskej kancelárie pôsobil v advokátskej kancelárii JUDr. Maroša Zimu v Kežmarku. Pred vstupom do advokácie pôsobil 15 rokov ako vyšetrovateľ OR PZ v Poprade a v Kežmarku.

Prioritné oblasti zamerania


Obchodné právo a občianske právo: V rámci obchodného práva sa JUDr. Ján Hudzík zameriava na poskytovanie služieb v oblasti korporátneho práva a záväzkového práva. V občianskom práve sa zameriava na bytové právo, vecné práva a hlavnou prioritou je oblasť ochrany osobnosti, náhrady škody na zdraví spôsobenej pri dopravných nehodách a trestnými činmi, poskytovanie právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako aj pacientom pri ochrane ich osobnostných práv.

Správne právo: Poskytovanie právnych služieb klientom pred orgánmi štátnej správy (daňové, colné úrady), vypracovanie žalôb na preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov, poskytovanie komplexných právnych služieb pri uplatňovaní škody spôsobenej pri výkone verejnej moci (štátom alebo obcou). Poskytovanie právnych služieb mestám a obciam v rámci výkonu ich kompetencii.

Trestné právo: Poskytovanie komplexných právnych služieb subjektom trestného konania či už v postavení obvineného alebo v postavení poškodeného. JUDr. Ján Hudzík sa v rámci tejto oblasti zameriava najmä na ekonomickú trestnú činnosť, drogovú trestnú činnosť a trestnú činnosť súvisiacu s dopravnými nehodami.

Členstvo v profesijných združeniach


Slovenská advokátska komora

Číslo licencie : 5400

JUDr. Lucia Axamska

Vzdelanie


Odbor právo vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Ovláda aktívne anglický jazyk a pasívne nemecký jazyk.

Kariéra


JUDr. Lucia Axamska po skončení štúdia pôsobila od roku 2010 do roku 2012 na notárskom úrade v Bratislave ako notárska koncipientka.

Od roku 2012 pracuje v Advokátskej kancelárii Hudzík & Partners s.r.o. na pozícii advokátska koncipientka.

Počas pôsobenia v advokátskej kancelárii vykonala rigoróznu skúšku na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach a bol jej udelený akademický titul „JUDr.“

Mgr. Erik Sema�ák

Vzdelanie


Odbor právo vyštudoval na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Kariéra


Mgr. Erik Semaňák pracuje po skončení štúdia od roku 2012 v Advokátskej kancelárii Hudzík & Partners s.r.o. na pozícii advokátsky koncipient.
Mgr. Zuzana Čopková

Vzdelanie


Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila s vyznamenaním v roku 2014 promóciou, kde jej zároveň bola udelená Cena dekanky Právnickej fakulty UPJŠ za dosiahnuté vynikajúce študijné výsledky.

Kariéra


Od septembra 2014 pracovala na Notárskom úrade JUDr. Jána Hamaru v Poprade v pozícii notárskej koncipientky.

Od februára 2015 pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Hudzík & Partners s.r.o.. Aktívne ovláda anglický jazyk.
Mgr. Ľuboš Farkaš

Vzdelanie


Právo:
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2002-2007
Titul magister

Archívnictvo - história:
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove 1991-1996
Titul magister

Zameranie


V rámci kancelárie ako spolupracovník sa zameriava na otázky správy registratúry, kompletnej likvidácii obchodných spoločností, správy bytového fondu, kolektívneho vyjednávania.

Jazykové schopnosti


Komunikácia v slovenskom, poľskom, anglickom, českom a ruskom jazyku.
alt alt alt